brygge andel.png

Kjøp av andel - Bryggelaget

Rett til kjøp av andel i Bryggelaget tildeles på basis av ansenitet i Asker Seilforening.
Ventelisten oppdateres 1. februar hvert år og gjelder for ett år av gangen.

Andelens verdi bestemmes av årsmøtet. Styret i Bryggelaget skal godkjenne all omsetning av andeler og har også forkjøpsrett.

Det er i henhold til vedtektene begrenset hvor mange andelseiere som kan være bosatt utenfor Asker Kommune. Begrensningen er satt til maks 10 %. Denne grensen er nå nådd. Det vil derfor ikke være mulig for utenbygdsboende å anskaffe andelsplass i Bryggelaget. Hvis en andelseier flytter ut av kommunen kan styret innen 2 år kreve andelen innløst. Dette gjelder også ved arv av andeler.

Medlemmer av Asker Seilforening som ønsker å kjøpe andel i Bryggelaget må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema som finnes vedlagt nedenfor. Tilbud om plasser kommuniseres ved epost.

Tilfanget av plasser for salg har ligget på 5-10 plasser per år. Et flertall av disse er 3,5 m brutto bredde og mindre. Det vil derfor normalt kreve en del års ansiennitet for å komme i posisjon til de større plassene. 

Det kan søkes om kjøp av andel hele året. Imidlertid vil venteliste som er etablert per 1. februar gjelde for ett år av gangen.

Det er tilstrekkelig å søke om kjøp én gang. Du vil per epost bli bedt om å bekrefte din interesse en gang i året.